Información xeral

O sitio web https://reigosayvarela.com/ é propiedade de Reigosa y Varela, S.L. (en adiante, Reigosa y Varela), con domicilio a efectos de notificacións en Praza da Mina 4. CP 27002 Lugo, NIF núm. B27212877, e enderezo electrónico asesoria@reigosayvarela.com.  A través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ó que o fai a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes nomeamento do acceso. No caso de que o usuario non comprendera na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivera de acordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Reigosa y Varela por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por https://reigosayvarela.com/. As presentes condicións xerais están expostas en todas e cada unha das páxinas do sitio web https://reigosayvarela.com/, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

1. Condicións de acceso e uso

A utilización do sitio web de Reigosa y Varela é gratuíta e non require o rexistro previo do usuario. Naqueles casos no que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será preciso que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito  á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

Reigosa y Varela prohibe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de Reigosa y Varela ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede("mail bombing").
  • O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Reigosa y Varela poderá interromper en calquera momento o acceso o seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

2. Contidos

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Reigosa y Varela, utilizando fontes internas e externas, de modo que Reigosa y Varela unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

Reigosa y Varela resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Reigosa y Varela non asegura nin se fai responsable do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en https://reigosayvarela.com/.

Ademais, a través do sitio web https://reigosayvarela.com/, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales rexeranse polas condicións particulares de ditos servizos. Reigosa y Varela non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

3. Responsabilidade

Reigosa y Varela en ningún caso será responsable de:

  • Os erros e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puideran ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

Reigosa y Varela resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse.

Reigosa y Varela colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

4. Dereitos de autor

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web https://reigosayvarela.com/ atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Reigosa y Varela.

Reigosa y Varela pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das información así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que están a súa disposición no sitio web son propiedade do usuario, quen afirma ó envialos á súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a Reigosa y Varela.

5. Xurisdición e lei aplicable

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Os Xulgados de Lugo son competentes para resolver toda controversia ou conflito que veña derivada das presentes condicións xerais, renunciando expresamente ó usuario calquera outro foro que puidera corresponderlle.

6. Miscelánea

No caso de que calquera cláusula do presente documento fora declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Reigosa y Varela poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, feito que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de Reigosa y Varela.